Начало
Структура и Органиграма PDF Печат Е-поща

 

                                             С Т Р У К Т У Р А  

                                                           на  

                  РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ВРАЦА   

 

Ръководство                                                                            3

Директор  д-р Орлин Димитров                                                     1

Заместник-директор  д-р Ирена Видинова                                 1

Главен секретар  д-р Татяна Тодорова                                       1 

           

Обща администрация                                                            14           

1. Дирекция "Административно-правно,финансово и

стопанско обслужване"                                                                14

 

Специализирана администрация                                          63

2. Дирекция „Медицински дейности”                                        11

 

3. Дирекция „Надзор на заразните болести”                             17

отдел ,,Противоепидемичен контрол”                                           10

отдел ,,Медицински изследвания”                                                   6

 

 

4. Дирекция„Обществено здраве”                                              23

отдел ,,Държавен здравен контрол”                                               10

отдел „Профилактика на болестите и промоция на здравето”     6

отдел ,,Радиационен контрол”                                                         6 

 

5. Дирекция „Лабораторни изследвания”                                 12 

 

Всичко длъжности в РЗИ - Враца                                     80

 

 

 

 

                                     ОРГАНИГРАМА  НА РЗИ - ВРАЦА

 

 

 

 

 

 

 

 
РЗИ град Враца, Powered by RIMEX Ltd.