Начало Наредби
Наредби PDF Печат Е-поща
 1. Наредба № 36 за държавен здравен контрол.
 2. Наредба за реда за организирането, обработването, експертизата, съхранението и използването на документите в учрежденските архиви на държавните и общински институции.
 3. Наредба № 1 от 21.03.2000г. за докуменитите за заемане на държавна служба.
 4. Наредба за възлагане на малки обществени поръчки.
 5. Наредба за електронните услуги.
 6. Наредба за командировките в страната.
 7. Наредба за медицинската експертиза.
 8. Наредба за определяне на видовете работи, за които се установява намалено работно време.
 9. Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители.
 10. Наредба за работното време, почивките и отпуските.
 11. Наредба за служебното положение на държавния служител.
 12. Наредба за структурата и организацията на работната заплата.
 13. Наредба за условията и реда за атестиране на служителите в държавната администрация.
 14. Наредба за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл.73, ал.1 от закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите.
 15. Наредба за условията и реда, при които се допуска тютюнопушене в закритите обществени места и в сградите с обособени работни места.
 16. Наредба № Iз-2377 от 15.09.2011г . за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите.
 17. Наредба № 36 от 30.11.2005г. за изискванията към козметичните продукти.
 18. Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 2005г. за условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър на обектите с обществено предназначени, контролирани от РЗИ.
 19. Наредба № 5 от 6 юли 2011 г. за условията и реда за получаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина и снабдяването им с лекарствени продукти.
 20. Наредба № 7 от 1 март 2005 г. за изискванията към дейността на лицата, които упражняват неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве.

 21. Наредба № 9 от 16 март 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. (изм. ДВ. бр.15 от 21 Февруари 2012 г.)
 22. Наредба № 19 от 22 юли 1999 г. за водене на регистър на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите

 

 
РЗИ град Враца, Powered by RIMEX Ltd.