Начало ДЕЙНОСТ / ЦЕЛИ
Дейност PDF Печат Е-поща

Регионалните здравни инспекции се създават, преобразуват и закриват от Министерския съвет.

РЗИ Враца е юридическо лице на бюджетна издръжка - второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на здравеопазването, със седалище област Враца.

Регионална  здравна инспекция Враца осъществява  следните дейности :

 • държавен здравен контрол;

1. контрол по спазване и изпълнение на установените с нормативен акт здравни изисквания за обектите с обществено предназначение по § 1, т. 9 от допълнителната разпоредба;

2. контрол по спазване и изпълнение на установените с нормативен акт здравни изисквания за продуктите и стоките със значение за здравето на човека по § 1, т. 10 от допълнителната разпоредба;

3. контрол по спазване и изпълнение на установените с нормативен акт здравни изисквания за дейностите със значение за здравето на човека по § 1, т. 11 от допълнителната разпоредба;

4. контрол по спазване и изпълнение на установените с нормативен акт здравни изисквания за факторите на жизнената среда по § 1, т. 12 от допълнителната разпоредба;

5. надзор на заразните болести;

6. контрол по спазване на установените с нормативен акт забрани и ограничения за реклама и продажба на алкохолни напитки;

7. контрол по спазване на установените с нормативен акт забрани и ограничения за тютюнопушене.

8 здравен контрол за спазване на изискванията за защита на лицата от въздействието на йонизиращи лъчения

 • контрол върху регистрацията и здравната дейност, осъществявана от лечебните и здравните заведения;
 • проверка относно спазването на изискванията по чл. 40, ал. 4 и чл. 47, ал. 4 от Закона за лечебните заведения;
 • планиране, организиране, ръководство и контрол на медицинската експертиза;
 • промоция на здравето и интегрирана профилактика на болестите;
 • събиране, регистриране, обработване, съхраняване, анализ и предоставяне на здравна информация за нуждите на националната система за здравеопазване;
 • мониторинг на факторите на жизнената среда и на дейностите със значение за здравето на населението;
 • анализи, оценки и прогнози за здравно-демографските процеси на регионално ниво;
 • лабораторни анализи и изпитвания;
 • разработване и изпълнение на регионални здравни програми и проекти;
 • координация и изпълнение на национални и международни здравни програми и проекти;
 • методическа, консултативна и експертна помощ;
 • следдипломно практическо обучение в областта на опазване на общественото здраве;
 • проверки по сигнали на граждани, свързани с опазването на общественото здраве;
 • планиране и организиране на здравните дейности при бедствия, аварии и катастрофи и изготвяне на военновременен план за територията на област Враца.

РЗИ съвместно със съсловните организации проучват потребностите от медицински и немедицински специалисти с висше образование и предлагат на министъра на здравеопазването броя на местата за следдипломно обучение по специалности.

 

 

Изпълнение на приоритетите / мерките  от секторен  антикорупционен  план  в системата на здравеопазването за 2015г. РЗИ - Враца

 

                           ЦЕЛИ за 2018 година

Â

ОТЧЕТ за  изпълнение  на целите за 2017 г.

 

                            ЦЕЛИ за 2017 година          


ОТЧЕТ за  изпълнение  на целите за 2016 г.

 

ЦЕЛИ за 2016 година

 

ОТЧЕТ за  изпълнение  на целите за 2015 г.

 

ОТЧЕТ за  изпълнение  на целите за 2014 г.

 

ЦЕЛИ за 2014 година 

 

ЦЕЛИ за 2013 година

 

ЦЕЛИ за  2012 година

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
РЗИ град Враца, Powered by RIMEX Ltd.