Начало ОБЯВИ
Обяви PDF Печат Е-поща

2021 г

 

 


 ОБЯВА на КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА:  "ИНСПЕКТОР"  в дирекция „Обществено здраве“, отдел "Радиационен контрол"  в  Регионална здравна инспекция  - Враца.

 

 Заповед № РД-01-64/09.03.2021 г.  за прекратяване на конкурс

 

 СПИСЪК за допуснатите и недопуснати кандидати за  длъжността:  „ИНСПЕКТОР“ в административно звено: отдел „Радиационен контрол”, дирекция „Обществено здраве“, в Регионална здравна инспекция  - Враца

  

  ·  Заявление за участие в конкурс  - Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни  служители (нов формуляр)

 

  ·  Декларация по чл.17, ал.3, т.1 от НПКПМДСл  (нов формуляр)

 

 

ОБЯВА на КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА:  " ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР"  в дирекция „Обществено здраве“, отдел "Радиационен контрол"  в  Регионална здравна инспекция  - Враца.

 

 СПИСЪК за допуснатите и недопуснати кандидати за  длъжността:  „ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР“ в административно звено: отдел „Радиационен контрол”, дирекция „Обществено здраве“, в Регионална здравна инспекция  - Враца

 

 

 · Заявление за участие в конкурс  - Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни  служители (нов формуляр)

 

 ·  Декларация по чл.17, ал.3, т.1 от НПКПМДСл  (нов формуляр)

  

ОБЯВА на КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА:  „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ“  в дирекция „Обществено здраве”, отдел „Профилактика на болестите и промоция на здравето”  в  Регионална здравна инспекция – Враца.

 

СПИСЪК за допуснатите и недопуснати кандидати за  длъжността: „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ“ в административно звено: отдел „Профилактика на болестите и промоция на здравето”, дирекция „Обществено здраве“ в Регионална здравна инспекция  - Враца.

 

 

 ·  Заявление за участие в конкурс  - Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни  служители (нов формуляр)

 

 ·   Декларация по чл.17, ал.3, т.1 от НПКПМДСл  (нов формуляр)

 

   

 

        2021-02-10   16:30:21  

       Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот - публична държавна собственост, представляваща част от централно фоайе на приземен етаж, в дясно от централния вход в Тяло 1, в сградата на РЗИ-Враца, гр. Враца, ул. „Черни дрин” № 2, с идентификатор № 12259.1015.606.5 по кадастралната карта на гр. Враца, одобрена със Заповед № РД-18-43/16.09.2005 г. на Агенция по кадастър, с площ от 1,00 (един) кв.м. за поставяне и обслужване на 1 (една) кафе машина/вендинг автомат за топли напитки.

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 г.

 
 
 

Покана към лечебните заведения от област Враца за провеждане на профилактични прегледи, съгласно задача 1.1 „Ранна регистрация на бременните, наблюдение по време на бременността и своевременна хоспитализация на родилките“, т. 1.1.2 „ Осъществяване на акушеро-гинекологични прегледи с мобилни кабинети в населени места  с компактно ромско население“ от Националния план за действие 2015-2020 г. на лица от ромски произход в населените места от област Враца

 

ОБЯВА на КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА:  „Главен инспектор“ в дирекция  „Медицински дейности“ в Регионална здравна инспекция – Враца

 

ОБЯВА на КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА: "Инспектор" в административно звено: дирекция "Обществено здраве", отдел "Държавен здравен контрол" в Регионална здравна инспекция - Враца

 

 2019 г.

ОБЯВА  на  КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА: “Главен инспектор” в административно звено: дирекция  „Медицински дейности“ в Регионална здравна инспекция - Враца.

 

 

ОБЯВА  на  КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА: „Инспектор“ в административно звено: дирекция  „Надзор на заразните болести“, отдел „Противоепидемичен контрол” в Регионална здравна инспекция - Враца.

 

 

ОБЯВА  на  КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА: "Инспектор" в административно звено: дирекция  „Обществено здраве“, отдел „Държавен здравен контрол” в Регионална здравна инспекция – Враца.

 

ОБЯВА  на  КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА: „Инспектор“ в административно звено: дирекция „Обществено здраве”, отдел „Радиационен контрол”  в  Регионална здравна инспекция  - Враца.

 

 
 

ОБЯВА  на  КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА: „СТАРШИ ИНСПЕКТОР” в дирекция „Обществено здраве”, отдел „Радиационен контрол”  в Регионална здравна инспекция  - Враца.


ОБЯВА на КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА: „ИНСПЕКТОР“ в дирекция „Надзор на заразните болести”, отдел „Противоепидемичен контрол”  в  Регионална здравна инспекция – Враца.

 

ОБЯВА  на  КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА: „ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР” в дирекция „Обществено здраве”,  отдел „Профилактика на болестите и промоция на здравето”   в  Регионална здравна инспекция  - Враца.

 


 
 

  Покана за мобилен кабинет 

 

ОБЯВА на  КОНКУРС  ЗА  ДЛЪЖНОСТТА: "ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР" в  дирекция "Медицински дейности"  в Регионална здравна инспекция  - Враца.

 Â

 

OБЯВА на КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА: "МЛАДШИ ЕКСПЕРТ" в дирекция "Надзор на заразните болести", отдел "Медицински изследвания" в Регионална здравна инспекция - Враца.

 Â 

       Â

ОБЯВА на КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА:  "ИНСПЕКТОР"  в дирекция „Обществено здраве“, отдел "Радиационен контрол"  в  Регионална здравна инспекция  - Враца.2018 г.


Покана за Мобилен кабинет

П

 
 
 

 

ОБЯВА на  КОНКУРС  ЗА  ДЛЪЖНОСТТА: "ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР" в  дирекция "Медицински дейности"  в Регионална здравна инспекция  - Враца.

Протокол за допуснатите и недопуснати кандидати за  длъжността:  „Главен инспектор” в  дирекция "Медицински дейности"  в  Регионална здравна инспекция - Враца.

 

 

 

 

2017г.

 

Протокол за допуснатите и недопуснати кандидати за  длъжността:  „Инспектор” в  отдел „Държавен здравен контрол”, дирекция „Обществено здраве” в Регионална здравна инспекция - Враца.

 

ОБЯВА на  КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА: "ИНСПЕКТОР" в дирекция  „Обществено здраве“, отдел „Държавен здравен контрол“ в Регионална здравна инспекция  - Враца.

 

Протокол за допуснатите и недопуснати кандидати за  длъжността: „Главен инспектор” в отдел „ Пративоепидемичен контрол”, дирекция „Надзор на заразните болести”, Регионална здравна инспекция - Враца.

 OБЯВА на КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА: "ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР" в дирекция "Надзор на заразните болести", отдел "Противоепидемичен контрол" в Регионална здравна инспекция - Враца.

 3

Протокол за за допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността Младши експерт „Икономика на здравеопазването, следдипломна квалификация и регистри”, дирекция „Медицински дейности” в Регионална здравна инспекция - Враца.

ОБЯВА на  КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА: Младши експерт "Икономика на здравеопазването, следдипломна квалификация и регистри" в дирекция "Медицински дейности" в Регионална здравна инспекция - Враца.

 

Покана за Мобилeн кабинет


Протокол за допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността: "Инспектор" в административно звено: отдел"Държавен здравен кинтрол", дирекция "Обществено здраве" в  Регионална здравна инспекция - Враца.

ОБЯВА на  КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА: ИНСПЕКТОР в дирекция  „Обществено здраве“, отдел „Държавен здравен контрол“ в Регионална здравна инспекция  - Враца.

 

Протокол за допуснати и недопуснати кандидати  за длъжността "Инспектор" в дирекция "Обществено здраве", отдел "Държавен здравен контрол" в Регионална здравна инспекция - Враца

ОБЯВА на  КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА: ИНСПЕКТОР в дирекция  „Обществено здраве“, отдел „Държавен здравен контрол“ в Регионална здравна инспекция  - Враца.

 

 

 

 

2016г.

Протокол за допуснати и недопуснатите кандидати за длъжността "Старши инспектор" в отдел "Профилактика на болестите и промоция на здравето", дирекция "Обществено здраве", РЗИ -Враца

 

Протокол за допуснати и недопуснатите кандидати за длъжността "Главен инспектор" в отдел "Държавен здравен контрол", дирекция "Обществено здраве", РЗИ -Враца

 

ОБЯВА  на КОНКУРС  ЗА  ДЛЪЖНОСТИТЕ: ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР в дирекция „Обществено здраве”, отдел „Държавен здравен контрол”  и  СТАРШИ ИНСПЕКТОР в дирекция „Обществено здраве”, отдел „Профилактика на болестите и  промоция на здравето”  в  Регионална здравна инспекция – Враца.  

  • Заявление за участие в конкурс
  • Декларация по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС

ОБЯВА на КОНКУРС за ДЛЪЖНОСТТА: Главен експерт в дирекция "Надзор на заразните болести", отдел "Медицински изследвания" в РЗИ - Враца.

Прекратен конкурс за длъжността: Главен експерт в дирекция "Надзор на заразните болести", отдел "Медицински изследвания" в РЗИ - Враца въз основа на Заповед № РД-10-133 от 01.07.2016 г.

 

ПРОТОКОЛ за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността  ”Главен счетоводител”  в административно звено- Дирекция АПФСО

 

ПРОТОКОЛ за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността ”Инспектор” в административно звено- отдел ПЕК,  Дирекция  „Надзор на заразните болести


ОБЯВА на КОНКУРС за ДЛЪЖНОСТТА: Главен счетоводител, Дирекция "Административно-правно, финансово и стопанско обслужване" в РЗИ - Враца.

ОБЯВА на КОНКУРС за ДЛЪЖНОСТТА: Инспектор в отдел ПЕК, Дирекция „Надзор на заразните болести” в РЗИ -  Враца.


 

 

 

 

2015г. 

 

Уведомление

 

Покана за предоставяне на оферти за"Текущ ремонт на  хидроизолация на  покрива  на административна сграда на Регионална здравна инспекция Враца”- гр.Враца, ул.”Черни Дрин” №2.

 

 

Уведомление

Покана за Мобилeн кабинет

 

 КОЦ-В.Търново” ЕООД обявява конкурс за заемане на длъжността „Началник Отделение по клинична патология с цитологична лаборатория”

 

 

 

2014г.

КОНКУРС  ЗА  ДЛЪЖНОСТИ:  ИНСПЕКТОР, ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР И СТАРШИ ЕКСПЕРТ  В  РЗИ - ВРАЦА

1. ПРОТОКОЛ ЗА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР, ОТДЕЛ РК, Д ОЗ - ПРИКЛЮЧИЛ С НАЗНАЧЕНИЕ ОТ 01.01.2015Г.

2. ПРОТОКОЛ ЗА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА СТАРШИ ЕКСПЕРТ, ОТДЕЛ РК, Д ОЗ - ПРИКЛЮЧИЛ С НАЗНАЧЕНИЕ ОТ 01.01.2015Г.

3. ПРОТОКОЛ ЗА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА ИНСПЕКТОР, ОТДЕЛ ПЕК, Д НЗБ, С РАБОТНО МЯСТО ВРАЦА  - ПРИКЛЮЧИЛ БЕЗ НАЗНАЧЕНИЕ СЪГЛАСНО ПРОТОКОЛ №1 ОТ 11.11.2014Г. НА КОМИСИЯ СЪЗДАДЕНА СЪС ЗАПОВЕД №РД-10-234/10.11.2014Г НА ДИРЕКТОРА НА РЗИ-ВРАЦА. 4. ПРОТОКОЛ ЗА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА ИНСПЕКТОР, ОТДЕЛ ПЕК, Д НЗБ, С РАБОТНО МЯСТО БЯЛА СЛАТИНА - ПРИКЛЮЧИЛ С НАЗНАЧЕНИЕ ОТ 01.01.2015Г.

 

 

 
РЗИ град Враца, Powered by RIMEX Ltd.