Процедури и бланки на РЗИ PDF Печат Е-поща

 

СЧИТАНО от  07.03.2018г.  - РЗИ  гр. Враца събира такса в размер на 3 (три) лева за заверка на лична здравна книжка и вписването и в регистъра на новоиздадените лични здравни книжки, съгласно  Заповед № РД-10-94/06.03.2018г. на Директора на РЗИ - Враца.

 

НАРЕДБА  ЗА  АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ  НА  АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ  В РЗИ-ВРАЦА 

 

ОТЧЕТ ОБРАТНА ВРЪЗКА ЗА ОЦЕНКА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ МЕЖДУ РЪКОВОДСТВОТО НА РЗИ ВРАЦА И КЛИЕНТА - I трим. на 2018г.

ОТЧЕТ ОБРАТНА ВРЪЗКА ЗА ОЦЕНКА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ МЕЖДУ РЪКОВОДСТВОТО НА РЗИ ВРАЦА И КЛИЕНТА -III трим. на 2017г.

ОТЧЕТ ОБРАТНА ВРЪЗКА ЗА ОЦЕНКА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ МЕЖДУ РЪКОВОДСТВОТО НА РЗИ ВРАЦА И КЛИЕНТА - III трим. 2015 г.  

OТЧЕТ ОБРАТНА ВРЪЗКА  ЗА  ОЦЕНКА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ МЕЖДУ РЪКОВОДСТВОТО НА РЗИ - ВРАЦА И КЛИЕНТА - II трим. 2015г.

ОТЧЕТ  ОБРАТНА ВРЪЗКА  ЗА  ОЦЕНКА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ  МЕЖДУ РЪКОВОДСТВОТО НА РЗИ - ВРАЦА И КЛИЕНТА - I трим. 2015г. 

ПРОЦЕДУРА  ОБРАТНА ВРЪЗКА С КЛИЕНТИ

 

АДМИНИСТРАТИВНИ  УСЛУГИ  НА  РЗИ - ВРАЦА / ПРОЦЕДУРИ  И  БЛАНКИ - В процес на актуализация!

 

1.(961) Издаване на удостоверение за сключване на договор с РЗОК за осъществяване на специализирана извънболнична помощ, при недостатъчност на регистрираните практики.

2.(1335) Издаване на удостоверение за регистриране на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите и  удостоверение за извършване на лечебна дейност в медицинските факултети и факултетите по дентална медицина на висшите медицински училища.

3.(1659) Издаване на удостоверение при промяна на обстоятелствата на лечебните заведения за  извънболнична помощ, хосписите и лечебната дейност в медицинските факултети и факултетите по дентална медицина на висшите медицински училища. 4.(465) Заличаване от регистъра на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписитe 5.(1793) Регистрация на лицата, практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве / ЗЗ /

6.(1088) Заличаване от регистъра на лицата, практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве

7.(685) Издаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина

8.(1336) Прекратяване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина

9.(881) Изготвяне на  протокол за извършена проверка във връзка с издаване на лицензия за търговия на едро или дребно и съхраняване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества.

 

 

10.(1337) Издаване на заповеди за откриване, закриване и промяна в обстоятелствата на лекарски консултативни комисии

11.(2155) Предоставяне на специални рецептурни бланки на лечебни заведения, лекари и лекари по дентална медицина  за предписване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества

12.(341) Предоставяне на специални формуляри на аптеки за поръчка на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества

13.(257) Приемане на молби за освидетелствуване и преосвидетелстване от териториалната експертна лекарска комисия и други във връзка с извършване на медицинската експертиза на работоспособността 14.(1552) Вписване в регистъра на обекти с обществено предназначение   15.(882) Заличаване от регистъра на обектите с обществено предназначение

16.(1660) Издаване на удостоверение за спазването на изискванията на наредба № 49 от 2010 г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешния ред на лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологични центрове, домовете за медико-социални грижи и диализните центрове и на утвърдените медицински стандарти, във връзка с получаване на разрешение за осъществяване на лечебна дейност

 

 

17.(1794) Издаване на заключение, че са спазени здравните изисквания в помещенията за търговия на едро с лекарствени продукти

18.(466) Издаване на удостоверение за регистрация на обект за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води

19.(258) Заличаване  на регистрация на обект за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води

20.(1795) Издаване на санитарно удостоверение за извършване на дейности с опасни отпадъци от хуманната медицина

21.(883) Издаване на становище за класифициране на отпадъци

22.(259) Издаване на становище за съгласуване на проекти за устройствени схеми и планове

23.(1870) Издаване на становище за съгласуване на инвестиционен проект 24.(1338) Издаване на становище по готовността на строежите за въвеждането им в експлоатация

 

25.(1796) Издаване на сертификат за имунизационно състояние

26.(558) Издаване на удостоверение за правоспособност за изпълнител на дезинфекции, дезинсекции и дератизации

27.(1553) Издаване на разрешение за дейности по разрушаване или отстраняване на азбест и/или азбестосъдържащи материали от сгради, конструкции, предприятия, инсталации или кораби

28.(1089) Издаване на разрешение за пренасяне на покойници извън страната

29.(1573) Издаване на хигиенно заключение за получаване на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека

30.(1349) Издаване на удостоверение за регистрация на дрогерия 31.(268) Издаване на становище относно готовността за въвеждане в експлоатация на обект с източници на йонизиращи лъчения

32.(892) Издаване на заповед за възстановяване на дейност или експлоатация на обект с обществено предназначение , вкл. на обект с източници на йонизиращи лъчения.

33.(2241) Издаване на становище за унищожаване на лекарства

 

34.(966) Извършване на лабораторни анализи и дейности, поискани от физически и юридически лица

36AВземане на материали и извършване на  клинични  изследвания в отдел медицински изследвания 

35.(477) Издаване на заверен препис или допълнителен екземпляр от документ

36.(1350) Изготвяне на здравна оценка на седмичните учебни разписания на ученици

37.(1102) Регистрация и заверка на лични здравни книжки

38.(3) Уточняване на разлики между издадено удостоверение за осигурителен доход (УП2) и данни за осигуреното лице от информационната система на НОИ

 

39.(2134) Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП-2)

40.(42) Издаване на служебна бележка


41.(1) Извършване на консултации, представляващи  законен интерес за физическо или юридическо лице относно административноправен режим, които се дават по силата на нормативен акт или които са свързани с издаване на административен акт или с извършване  на друга  административна услуга


42.(2) Предоставяне на достъп до обществена информация и предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване

 Забележки:
  • Номерът в скобите е уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите;
  • Таксите за заявените административни услуги в РЗИ – Враца могат да бъдат заплатени с банкова карта чрез ПОС терминално устройство на касата на инспекцията.
 
 
РЗИ град Враца, Powered by RIMEX Ltd.