Начало ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ И КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ
Достъп до обществена информация PDF Печат Е-поща

 

АКТУАЛИЗИРАН СПИСЪК НА КАТЕГОРИИТЕ  ИНФОРМАЦИЯ, ПОДЛЕЖАЩА НА ПУБЛИКУВАНЕ В ИНТЕРНЕТ ЗА СФЕРАТА НА ДЕЙНОСТ НА РЗИ -ВРАЦА

 

 

Годишен отчет на РЗИ- Враца по закона за достъп до обществена информация за 2018г.

Годишен отчет на РЗИ- Враца по закона за достъп до обществена информация за 2017г.

Годишен отчет на РЗИ- Враца по закона за достъп до обществена информация за 2016г.

Годишен отчет на РЗИ- Враца по закона за достъп до обществена информация за 2015г.

Годишен отчет на РЗИ- Враца по закона за достъп до обществена информация за  2014г.

Годишен отчет на РЗИ-Враца по закона за достъп до обществена информация за 2013г.

 

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ОБЩЕСТВЕНИЯ СЕКТОР ЗА ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ

 


ЗАКОН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО (ЗПКОНПИ)

 

КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

 

Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (загл.изм.-ДВ,бр.97 от 2010г.,в сила от 10.12.2010г.)

 

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 12, т.1 във връзка с чл.5 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

 

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 12, т.2 във връзка с чл.14 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

 

Списък на лицата заемащи публична длъжност в РЗИ - Враца  подали декларация по чл.12 от ЗПУКИ
АНТИКОРУПЦИЯ И СИГНАЛИ

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА АНТИКОРУПЦИОННИ ПРОЦЕДУРИ В РЗИ -  ВРАЦА

 

ПРАВИЛА ЗА РЕДА ЗА ПОСТЪПВАНЕ ,РАЗГЛЕЖДАНЕ И ДОКЛАДВАНЕ НА  ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СИГНАЛИ НА ГРАЖДАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ в т.ч. И СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ И КОРУПЦИОННИ ПРОЯВИ

 

ИНТЕГРИРАНА СТРАТЕГИЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОДИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ

 

ИЗПЪЛНЕНЕИЕ  НА  АНТИКОРУПЦИОНЕН  ПЛАН НА РЗИ-ВРАЦА ЗА 2018 ГОДИНА.

 

Доклад Антикорупция за 2017г.

Â

Доклад Антикорупция за 2016г.

 

Изпълнение на приоритетите / мерките  от секторен  антикорупционен  план  в системата на здравеопазването за 2015г. РЗИ - Враца

 

Доклад Антикорупция за 2015г.

 

Доклад Антикорупция за 2014г.

 

 

 

 

 
РЗИ град Враца, Powered by RIMEX Ltd.