Процедури и бланки на РЗИ Печат

 

СЧИТАНО от  07.03.2018г.  - РЗИ  гр. Враца събира такса в размер на 3 (три) лева за заверка на лична здравна книжка и вписването и в регистъра на новоиздадените лични здравни книжки, съгласно  Заповед № РД-10-94/06.03.2018г. на Директора на РЗИ - Враца.

 

НАРЕДБА  ЗА  АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ  НА  АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ  В РЗИ-ВРАЦА 

 

ОТЧЕТ ОБРАТНА ВРЪЗКА ЗА ОЦЕНКА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ МЕЖДУ РЪКОВОДСТВОТО НА РЗИ ВРАЦА И КЛИЕНТА - I трим. на 2020 г.

 

ОТЧЕТ ОБРАТНА ВРЪЗКА ЗА ОЦЕНКА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ МЕЖДУ РЪКОВОДСТВОТО НА РЗИ ВРАЦА И КЛИЕНТА - II трим. на 2019г.

 

ОТЧЕТ ОБРАТНА ВРЪЗКА ЗА ОЦЕНКА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ МЕЖДУ РЪКОВОДСТВОТО НА РЗИ ВРАЦА И КЛИЕНТА - I трим. на 2019г.

 

ОТЧЕТ ОБРАТНА ВРЪЗКА ЗА ОЦЕНКА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ МЕЖДУ РЪКОВОДСТВОТО НА РЗИ ВРАЦА И КЛИЕНТА - IV трим. на 2018г.

 

ОТЧЕТ ОБРАТНА ВРЪЗКА ЗА ОЦЕНКА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ МЕЖДУ РЪКОВОДСТВОТО НА РЗИ ВРАЦА И КЛИЕНТА - I трим. на 2018г.

 

ОТЧЕТ ОБРАТНА ВРЪЗКА ЗА ОЦЕНКА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ МЕЖДУ РЪКОВОДСТВОТО НА РЗИ ВРАЦА И КЛИЕНТА -III трим. на 2017г.

 

ОТЧЕТ ОБРАТНА ВРЪЗКА ЗА ОЦЕНКА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ МЕЖДУ РЪКОВОДСТВОТО НА РЗИ ВРАЦА И КЛИЕНТА - III трим. 2015 г.  

 

OТЧЕТ ОБРАТНА ВРЪЗКА  ЗА  ОЦЕНКА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ МЕЖДУ РЪКОВОДСТВОТО НА РЗИ - ВРАЦА И КЛИЕНТА - II трим. 2015г.

 

ОТЧЕТ  ОБРАТНА ВРЪЗКА  ЗА  ОЦЕНКА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ  МЕЖДУ РЪКОВОДСТВОТО НА РЗИ - ВРАЦА И КЛИЕНТА - I трим. 2015г. 

 

ПРОЦЕДУРА  ОБРАТНА ВРЪЗКА С КЛИЕНТИ

 

АКТУАЛНИ - АДМИНИСТРАТИВНИ  УСЛУГИ  НА  РЗИ - ВРАЦА / ПРОЦЕДУРИ  И  БЛАНКИ

 

Заявяване на административни услуги в Регионална Картотека на Медицинската Експертиза /РКМЕ/ Враца

 

 

1.(961) Издаване на удостоверение за сключване на договор с РЗОК за осъществяване на специализирана извънболнична помощ, при недостатъчност на регистрираните практики.

РЗИ- Враца осигурява предоставяне на услугата като вътрешна административна услуга по служебен път. 

2.(1335) Издаване на удостоверение за регистриране на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите и  удостоверение за извършване на лечебна дейност в медицинските факултети и факултетите по дентална медицина на висшите медицински училища

 

 

3.(1659) Издаване на удостоверение при промяна на обстоятелствата на лечебните заведения за  извънболнична помощ, хосписите и лечебната дейност в медицинските факултети и факултетите по дентална медицина на висшите медицински училища

                 

 
4.(465) -  Съгласно чл. 45 (3) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., предишна ал. 2 - ДВ, бр. 30 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2018 г., в сила от 01.04.2019 г.) от Закона за лечебните заведения -  Заличаването на регистрацията се извършва със заповед на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Медицински надзор" Дата, от която вписаното описание се заличава е 13.05.2019 г.

  

 
5.(1793) Регистрация на лицата, практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве / ЗЗ /.

6.(1088) Заличаване от регистъра на лицата, практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве.

7.(685) Издаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина.

8.(1336) Прекратяване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина.

9.(881) Изготвяне на  протокол за извършена проверка във връзка с издаване на лицензия за търговия на едро или дребно и съхраняване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества.


10.(1337) - Заличена на 23.11.2018г.,  съгласно Решение № 704 от 05.10.2018 г. на Министерски съвет.


11.(2155) Предоставяне на специални рецептурни бланки на лечебни заведения, лекари и лекари по дентална медицина  за предписване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества.

12.(341) Предоставяне на специални формуляри на аптеки за поръчка на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества

13. (257) - Заличена на 23.11.2018г.,  съгласно Решение № 704 от 05.10.2018 г. на Министерски съвет.

 

14.(1552) Вписване в регистъра на обекти с обществено предназначение  

15.(882) Заличаване от регистъра на обектите с обществено предназначение

 

16.(1660) Издаване на удостоверение за спазването на изискванията на наредба № 49 от 2010 г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешния ред на лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологични центрове, домовете за медико-социални грижи и диализните центрове и на утвърдените медицински стандарти, във връзка с получаване на разрешение за осъществяване на лечебна дейност. 

 

 

17.(1794)Заличена на 23.11.2018г.,  съгласно Решение № 704 от 05.10.2018 г. на Министерски съвет.

 

18.(466) Издаване на удостоверение за регистрация на обект за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води

19.(258) Заличаване  на регистрация на обект за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води

20.(1795) Издаване на хигиенно заключение за извършване на дейности с опасни отпадъци от хуманната медицина.

РЗИ- Враца осигурява предоставяне на услугата като вътрешна административна услуга по служебен път.

  • Приложение № 1 - Заявление

21.(883) Издаване на становище за класифициране на отпадъци.

РЗИ- Враца осигурява предоставяне на услугата като вътрешна административна услуга по служебен път.

22.(259) Издаване на здравно заключение за съгласуване на проект на общ/подробен устройствен план и Издаване на здравно заключение  за съгласуване  площадка за разполагане на обект с източник на йонизиращи лъчения 

 

РЗИ- Враца осигурява предоставяне на услугата като вътрешна административна услуга по служебен път.

23.(1870) Издаване на здравно заключение за оценка на съответствието със здравните изисквания на инвестиционен проект

РЗИ- Враца осигурява предоставяне на услугата като вътрешна административна услуга по служебен път.

24.(1338) Издаване на становище по готовността на строежите за въвеждането им в експлоатация

РЗИ- Враца осигурява предоставяне на услугата като вътрешна административна услуга по служебен път.

 

25.(1796) Издаване на сертификат за имунизационно състояние

26.(558) Издаване на удостоверение за правоспособност за изпълнител на дезинфекции, дезинсекции и дератизации

27.(1553) Издаване на разрешение за дейности по разрушаване или отстраняване на азбест и/или азбестосъдържащи материали от сгради, конструкции, предприятия, инсталации или кораби

28.(1089) Издаване на разрешение за пренасяне на покойници извън страната.

29.(1573) Издаване на хигиенно заключение за получаване на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

РЗИ- Враца осигурява предоставяне на услугата като вътрешна административна услуга по служебен път.

30.(1349) Издаване на удостоверение за регистрация на дрогерия 31.(268) Издаване на становище относно готовността за въвеждане в експлоатация на обект с източници на йонизиращи лъчения

 

32.(892) -  Заличена на 23.11.2018г.,  съгласно Решение № 704 от 05.10.2018 г. на Министерски съвет.

 

 

33.(2241) Издаване на становище за унищожаване на лекарства

 

34.(966) -  Заличена на 23.11.2018г.,  съгласно Решение № 704 от 05.10.2018 г. на Министерски съвет.

 

35.(477) Издаване на заверен препис или допълнителен екземпляр от документ

36.(1350) Изготвяне на здравна оценка на седмичните учебни разписания на ученици
36AВземане на материали и извършване на  клинични  изследвания в отдел медицински изследвания 
  • Приложение № 1 - Заявление

37.(1102) Регистрация и заверка на лични здравни книжки

38.(2133) Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП-3)

39.(2134) Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП-2)

40.(3)Уточняване на разлики между издадено удостоверение за осигурителен доход (УП2) и данни за осигуреното лице от информационната система на НОИ

41.(1) - Заличена на 23.11.2018г., съгласно Решение № 704 от 05.10.2018 г. на Министерски съвет.
 

42.(2) Предоставяне на достъп до обществена информация и предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване

 43.(42) Издаване на служебна бележка
 
 
 Забележки:
  • Номерът в скобите е уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите;
  • Заплащането може да се извърши  по банков и /или електронен път; в брой – на Административно гише за обслужване на физически и юридически лица в РЗИ - Враца , ул.”Черни Дрин” № 2 или чрез ПОС – терминал.