Начало
РЗИ гр.Враца
Начало PDF Печат Е-поща

Риокоз Враца

   

 

  Регионална здравна инспекция Враца осъществява държавната здравна политика на територията на област Враца - общини: Враца, Мездра, Козлодуй, Оряхово, Бяла Слатина, Роман, Мизия, Борован, Хайредин и Криводол.

РЗИ-Враца извършва държавен здравен контрол за спазване на изискванията за защита на лицата от въздействието на йонизиращи лъчения на територията на следните области: Враца, Видин, Монтана, Плевен и Ловеч.

  

 

 

Пакет за комуникация на риска от COVID-19

 

Препоръки за носене на лични предпазни средства

Заповед № РД-01-55/21.03.2020 г. На вниманието на лечебните заведения за болнична помощ, на територията на област Враца.

Допълнителни мерки за ограничаване разпространението на новия Коронавирус ( COVID-19 ) на работното място

Заповед РД-01-131/17.03.2020 г. на Министъра на Здравеопазването

Заповед РД-01-129/16.03.2020 г. на Министъра на Здравеопазването

Заповед РД-01-127/16.03.2020 г. на Министъра на Здравеопазването

 

 

Отдалечени административни услуги

 

 


НА ВНИМАНИЕТО НА УПРАВИТЕЛИТЕ НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ 

 

 

ГОДИШНА  ОТЧЕТНА  КАМПАНИЯ  В  ОБЛАСТТА  НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО  2019/2020г.

  

ДО  

ЛЕКАРИ ЗА ПЪРВИЧНА  МЕДИЦИНСКА  ПОМОЩ, 

ЛЕКАРИ  ПО ДЕНТАЛНА  МЕДИЦИНА,

ЛЕКАРИ  ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА  МЕДИЦИНСКА  ПОМОЩ

 

   

УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖИ  И  ГОСПОДА,

 

   

Във връзка с годишната кампания по информационното осигуряване на здравеопазването 2019/2020 година, уведомяваме лечебните заведения за извънболнична помощ /АИППМП, АИПСМП, АИППДП, АИПСДП/ от област Враца за своевременно получаване на годишните отчетни формуляри, осигурени от МЗ.

Същите можете да получите всеки работен ден от 8.30 часа до 17.00 часа в РЗИ - гр.  Враца, ул. „Черни дрин” 2, дирекция „Медицински дейности”,  ет. 2, стая № 204.

Срок за представяне на годишните отчети  02.03.2020 г.

 

Макети  и указания на формулярите  за болнична и извънболнична помощ  можете да намерите на:

 

http://ncphp.government.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=1338:spisak-forms-2&catid=176&Itemid=566&lang=bg

 

http://ncphp.government.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=890:%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&catid=176&Itemid=56

 

 

На лечебните заведения, които не представят годишни отчети с медико-статистическа информация за дейността им през 2019г. ще бъдат налагани санкции по чл. 228 и чл. 229, ал.1 от Закона за здравето и  във връзка с Наредба №1/27.02.2013г. за предоставяне на медико-статистическа информация и на информация за медицинската дейност на лечебните заведения, издадена от Министерство на здравеопазването!

 

 

 


 

 

РЕГИСТЪР на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ 

 

 
Идентификационни номера (IBAN) на РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ВРАЦА

Във връзка с изискването на Наредба 13 от 05.06.2006 г.и ДДС № 2/02.02.2006 г. , за прилагането на международен номер на банковата сметка и банковите кодове,

Ви уведомяваме,  че може да платите за извършената услуга и по банков път.

БАНКА  : ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА

ГР. ВРАЦА , УЛ. ЛУКАШОВ  № 2

В I C  КОДА НА БАНКАТА Е  :  UBBS BGSF

МЕЖДУНАРОДЕН НОМЕР НА БАНКОВАТА СМЕТКА  IBAN

BG05 UBBS 8002 3110 7403 10

 

КАРТОВО РАЗПЛАЩАНЕ НА ПОСТЕРМИНАЛ НА "ЕДНО ГИШЕ"
 
РЗИ град Враца, Powered by RIMEX Ltd.