Закони Печат

 

 1. ЗАКОН ЗА ЗДРАВЕТО
 2. ЗАКОН ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ
 3. ЗАКОН ЗА БЕЗОПАСНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЯДРЕНАТА ЕНЕРГИЯ
 4. ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ
 5. ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ
 6. ЗАКОН ЗА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ В ХУМАННАТА МЕДИЦИНА
 7. ЗАКОН ЗА ФИНАНСОВОТО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР
 8. ЗАКОН ЗА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ
 9. ЗАКОН ЗА КОНТРОЛ ВЪРХУ НАРКОТИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА И ПРЕКУРСОРИТЕ
 10. ЗАКОН ЗА ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ
 11. ЗАКОН ЗА ЕЛЕКТРОННИЯ ДОКУМЕНТ И ЕЛЕКТРОННИТЕ УДОСТОВЕРИТЕЛНИ УСЛУГИ
 12. ЗАКОН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
 13. ЗАКОН ЗА НАЦИОНАЛНИЯ АРХИВЕН ФОНД
 14. ЗАКОН ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ
 15. ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ
 16. ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА