Регистри Печат

2020 г.

 

 

Регистрационна дейност

 

Регистър на лечебни заведения за извънболнична помощ и хосписите (ЛЗИБПХ), актуална към 01.01.2020 г. от ИА МН

Â20

20

Списък на съставите на ЛКК за 2020 година в област Враца

Списък на съставите на ТЕЛК за 2020 година в област Враца

 

Извънболнична помощ

Лечебни заведения за извънболнична помощ, които имат право да предоставят услуга по смисъла на чл. 28, ал. 1 от ППЗИХУ

Болнична помощ

ЛКК - общи и специализирани-2020

Неконвенционални методи

Аптеки и аптечни складове

Дрогерии

Аптеки за търговия с наркотични в-ва по т. 2 и т. 3 от ЗКНВП

Â

 

Регионален регистър на обекти с обществено предназначение  актуален към  31 август 2020 г.