МЗ    БСА    Държавна администрация

Мисия и визия

МИСИЯ

Регионална здравна инспекция Враца осъществява държавната здравна политика на територията на област Враца - общини: Враца, Мездра, Козлодуй, Оряхово, Бяла Слатина, Роман, Мизия, Борован, Хайредин и Криводол.

РЗИ-Враца извършва държавен здравен контрол за спазване на изискванията за защита на лицата от въздействието на йонизиращи лъчения на територията на следните области: Враца, Видин, Монтана, Плевен и Ловеч.

ВИЗИЯ

РЗИ-Враца осъществява държавната здравна политиката на регионално ниво, като работи за укрепване на капацитета на общественото здравеопазване чрез промоция на здраве и профилактика на болестите; надзор на зараразните болести; ефективен държавен здравен контрол; качествени услуги; повишена информираност на обществото за утвърждаване на здравословен модел на живот; укрепване на административния капацитет чрез последователна политика за задържане на квалифицираните служители и привличане на млади специалисти ; цялостно управление на качеството чрез CAF и въвеждане на културата на „съвършенство“ в организацията.