МЗ    БСА    Държавна администрация
С лице към хората Covid-19
РЗИ - Враца

Регионална здравна инспекция Враца

осъществява държавната здравна политика на територията на област Враца - общини: Враца,Мездра,Козлодуй, Оряхово, Бяла Слатина, Роман, Мизия, Борован, Хайредин и Криводол.

РЗИ-Враца извършва държавен здравен контрол за спазване на изискванията за защита на лицата от въздействието на йонизиращи лъчения на територията на следните области: Враца, Видин, Монтана, Плевен и Ловеч.

Регионална здравна инспекция Враца извършва следните дейности:

 • държавен здравен контрол
 • контрол върху регистрацията и здравната дейност,осъществявана от лечебните и здравните заведения;
 • проверка относно спазването на изискванията по чл 40, ал. 4 и чл 47, ал.4 от Закона за лечебните заведения;
 • планиране, организиране, ръководство и контрол на медицинската експертиза
 • промоция на здравето и интегрирана профилактика на болестите
 • събиране ,регистриране, обработване, съхраняване, анализ и предоставяне на здравна информация за нуждите на националната система за здравеопазване
 • мониторинг на факторите на жизнената среда и на дейностите със значение на здравено на населението
 • анализи, оценки и прогнози за здравно-демографските процеси на регионално ниво
 • лабораторни анализи и изпитвания;
 • разработване и изпълнение на регионални здравни програми и проекти;
 • координация и изпълнение на национални и международни здравни програми и проекти;
 • методическа, консултативна и експертна помощ;
 • следдипломно практическо обучение в областта на опазване на общественото здраве;
 • проверки по сигнали на граждани, свързани с опазването на общественото здраве;
 • планиране и организиране на здравните дейности при бедствия, аварии и катастрофи и изготвяне на военновременен план за територията на област Враца.
таблица ваксини