МЗ    БСА    Държавна администрация

Структура

СТРУКТУРА на РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ  - ВРАЦА

Ръководство
Директор д-р Орлин Димитров
Заместник-директор д-р Ирена Видинова
Главен секретар Цветелина Страшимирова 
3
1
1
1
Обща администрация
1. Дирекция "Административно-правно, финансово и стопанско обслужване"
14
Специализирана администрация
1. Дирекция "Медицински дейности"
63
11
3. Дирекция "Надзор на заразните болести"
Отдел "Противоепидемичен контрол"
Отдел "Медицински изследвания"
17
10
6
4. Дирекция "Обществено здраве"
Отдел "Държавен здравен контрол"
Отдел "Профилактика на болестите и промоция на здравето"
Отдел "Радиационен контрол"
23
10
6
6
4. Дирекция "лабораторни зиследвания" / Орган за контрол от вид А 12
Всичко длъжности в РЗИ - Враца 80

ОРГАНИГРАМА  НА РЗИ - ВРАЦА