МЗ    БСА    Държавна администрация

СЛЕДДИПЛОМНО ОБУЧЕНИЕ

Места за специализанти, обявени от базите за обучение

 

Образец за подаване на необходимата информация за свободни длъжности за специализанти по клинични специалности - 2023 г.

Образец за подаване на предложения от бази за обучение за места за специализанти по клинични специалности, финансирани от държавата. - 2023 г.

Заповед № РД-19-9/29.12.2022 г. на министъра на здравеопазването -За определяне броя на местата за специализанти на места, финансирани от държавата за 2023 г.

Приложения към  Заповед № РД-19-9/29.12.2022 г. – Първо полугодие на 2022 г.

 

 

 

 

НАРЕДБА № 1 ОТ 22 ЯНУАРИ 2015 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СПЕЦИАЛНОСТ В СИСТЕМАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Бланка за подаване на МФД от базите за обучение  за  2022 г.

Бланка за подаване на МФД от лечебни заведения по чл. 13 за  2022 г.

Писмо до базите за обучение 

Писмо до лечебните заведения по чл. 13 от Наредба 1/2015 г.

Бланка за подаване на МФД от базите за обучение

Бланка за подаване на МФД от лечебни заведения по чл. 13

Образец за подаване на свободни места за специализанти по кл. специалности от базите за обучение

Информация за свободни длъжности за специализанти по клинични специалности с база за обучение МБАЛ "Христо Ботев" АД

Информация за свободни длъжности за специализанти по "Обща медицина" в база за обучение "ИППМП - д-р Евелина Урукова" ЕООД

Бланка за подаване на  МФД от базите за обучение Д-р Урукова

Заповед РД-19-2/ 21.03.2022 г. на министъра на здравеопазването за изменение и допълнение на Заповед РД-19-1/ 14.03.2022 г.