МЗ    БСА    Държавна администрация

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ИНСПЕКТОР” в дирекция „Надзор на заразните болести”, отдел „Противоепидемичен контрол”, в Регионална здравна инспекция - Враца.

Формуляр за окончателните резултати на кандидатите за длъжността: “Инспектор“  в  дирекция  „Надзор на заразните болести”, отдел „Противоепидемичен контрол”, в Регионална здравна инспекция  - Враца

СИСТЕМА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕТО НА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ИНСПЕКТОР“ ОТДЕЛ „ПРОТИВОЕПИДЕМИЧЕН КОНТРОЛ”, ДИРЕКЦИЯ „НАДЗОР НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ” В РЗИ – ВРАЦА, обявен със Заповед № РД-02-71/25.11.2022 г. на директора на РЗИ-Враца

СПИСЪК за допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността: ИНСПЕКТОР“  в  дирекция  „Надзор на заразните болести”, отдел „Противоепидемичен контрол”, в Регионална здравна инспекция  - Враца

Заявление за участие в конкурс - Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители

Декларация по чл.17, ал.3, т.1 от НПКПМДСл