МЗ    БСА    Държавна администрация
Кариери Обяви

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ИНСПЕКТОР” в дирекция „Надзор на заразните болести”, отдел „Медицински изследвания ”, в Регионална здравна инспекция - Враца.

  13.07.2023 15:34  

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ИНСПЕКТОР” в дирекция „Надзор на заразните болести”, отдел „Медицински изследвания ”, в Регионална здравна инспекция - Враца.

СПИСЪК за допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността: „ИНСПЕКТОР“ в дирекция  „Надзор на заразните болести”,  отдел „Медицински изследвания”, в Регионална здравна инспекция - Враца.

СИСТЕМА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕТО НА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ИНСПЕКТОР“ ОТДЕЛ „МЕДИЦИНСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ”, ДИРЕКЦИЯ „НАДЗОР НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ” В РЗИ – ВРАЦА, обявен със Заповед № РД-15-08-4/14.06.2023 г. на директора на РЗИ-Враца.

Формуляр за окончателни резултати от конкурса

Заявление за участие в конкурс - Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл.   

Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители