МЗ    БСА    Държавна администрация
Кариери Обяви

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА “ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР” в дирекция „Медицински дейности”, в Регионална здравна инспекция – Враца.

  20.05.2024 16:13  

Формуляр за окончателните  резултати на кандидатите.

СИСТЕМА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕТО НА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР“, ДИРЕКЦИЯ „МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ” В РЗИ – ВРАЦА, обявен със Заповед № РД-15-08-15/20.05.2024 г. на директора на РЗИ-Враца

СПИСЪК ЗА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА: „ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР“ В ДИРЕКЦИЯ „МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ”, В РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – ВРАЦА.

ОБЯВЯВА  КОНКУРС  ЗА  ДЛЪЖНОСТТА “ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР”  в  дирекция „Медицински дейности”, в  Регионална здравна инспекция – Враца.

Заявление за участие в конкурс - Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл.

Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители