МЗ    БСА    Държавна администрация

Годишна отчетна кампания в областта на здравеопазването 2021 / 2022 г.

ГОДИШНА  ОТЧЕТНА  КАМПАНИЯ  В  ОБЛАСТТА  НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО  2021 / 2022 г.

 

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА И ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ В ОБЛАСТ  ВРАЦА!

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ ,

Във връзка с предстоящата отчетна кампания Ви изпращаме електронни таблици, разработени на

Еxcel 2010 , които следвате да попълните с данни за 2021 г., отменяйки хартиения формуляр.

Те са индентични с формулярите от миналите години. Обръщаме Ви внимание че в ел. таблици трябва да попълните всички работни листове/ sheet-ове, /оцветени в жълто, които  съдържат съответните раздели от отчета. Те  са защитени, с цел да се избегне неволното изтриване на формулите.

Моля, не променяйте таблиците!

Целта на електронното отчитане в настоящата епидемична обстановка ще облекчи целия процес по събиране и обработка на информацията и ограничи личния контакт.Уведомяваме Ви, че съгласно чл.5 от Наредба № 1/27.02.2013 г. за предоставяне на медико-статистическа информация и на информация за медицинската дейност на лечебните заведения, Закона лечебните заведения  чл.115, ал.1, Закона за здравето, чл.212, ал.1, ал.2 и ал.3, чл.228 и чл.229, ал. 1. Вие сте длъжни да изпратите годишните отчети по електронен път за дейността Ви през изминалата 2021г.                    

Документите, свързани с предвижданите през 2022 г. изследвания, са утвърдени със Заповед №РД-05-652/08.12.2021г. на Председателя на Националния статистически институт и утвърдени от МЗ с писмо. № 74-01-143/09.12.2021 г.

      Срок за изпращане в РЗИ Враца  на ЛЗ за извънболнична помощ - 01.03.2022 г., само по електронен път на e-mail: omsi-md@rzi-vratsa.com

      Срок за изпращане в РЗИ  Враца  на ЛЗ за болнична помощ - 12.02.2022 г., само по електронен път на e-mail: omsi-md@rzi-vratsa.com

      За въпроси и допълнителни указания:

      Тел. 0878917217- Е. Гелева

      Тел. 0878917211-А. Симеонова 

         

1.УКАЗАНИЯ за попълване на годишните отчети

*****************************************************************

2. ИНДИВИДУАЛНИ ПРАКТИКИ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ

3. ГРУПОВИ ПРАКТИКИ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ

***************************************************************************************

4. ИНДИВИДУАЛНИ ПРАКТИКИ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ

5. ГРУПОВИ ПРАКТИКИ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ

***************************************************************************************************

6. ИНДИВИДУАЛНИ ПРАКТИКИ ЗА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА

7.ГРУПОВИ ПРАКТИКИ ЗА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА

8. ИНДИВИДУАЛНИ ПРАКТИКИ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА

**************************************************************************************************

9. МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТРОВЕ

10. ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВНИ ЦЕНТРОВЕ

**************************************************************************************************

11. ДЕНТАЛНИ ЦЕНТРОВЕ

12. МЕДИКО-ДЕНТАЛНИ ЦЕНТРОВЕ

***************************************************************************************

13. САМОСТОЯТЕЛНИ МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНИ ЛАБОРАТОРИИ

***************************************************************************************

14. САМОСТОЯТЕЛНИ МЕДИКО-ТЕХНИЧЕСКИ ЛАБОРАТОРИИ

15. ОТЧЕТИ НА ЛЗ ЗА БОЛНИЧНА ПОМОЩ

На лечебните заведения, които не представят годишни отчети с медико-статистическа информация за дейността им през 2021г. ще бъдат налагани санкции по чл. 228 и чл. 229, ал.1 от Закона за здравето и  във връзка с Наредба №1/27.02.2013г. за предоставяне на медико-статистическа информация и на информация за медицинската дейност на лечебните заведения, издадена от Министерство на здравеопазването!