МЗ    БСА    Държавна администрация

Харта на клиента

РЗИ - ВРАЦА обслужва обществения интерес ефективно и ефикасно, при максимален резултат и качество на обслужването, с минимален разход на финансови и човешки ресурси.

ПРИНЦИПИ

 • Обслужване на клиентите любезно и с уважение.
 • Обслужване на всички потребители без дискриминация, основана на раса, религия, социален статус, възраст, убеждения, етническа принадлежност, гражданство, произход, религия, образование, политическа принадлежност.
 • Повишаване на качеството и сигурността на услугите за потребителите, предоставяйки им по-добър достъп до услуги, повече възможности за избор и по-голям контрол.
 • Предоставяне на административни услуги при спазване на нормативно установените срокове.
 • Приемане на конструктивна критика и предприемане на коригиращи мерки.
 • Поддържане на прозрачност и отчетност. равен достъп до административните услуги и до информация за административното обслужване;

ЦЕННОСТИ

РЗИ ВРАЦА се ангажира да осъществява административното обслужване при спазване на следните ценности:

 • Професионализъм
 • Равнопоставеност
 • Честност
 • Справедливост
 • Качество
 • Работа в екип
 • Иновативност
 • Ангажираност и комуникация

СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ

 1. Улеснение на гражданите и юридическите лица при получаване на информация относно видовете административни услуги, при регистриране заявленията за услуги, при получаване на справки за текущото състояние на преписките, при получаване на информация за сроковете.
 2. Повишаване на качеството и ефективността на работата по административното обслужване на РЗИ-ВРАЦА. Информацията за административното обслужване следва да бъде:
 3. ясна, точна, достоверна, общоразбираема, систематизирана и пълна; достъпна за хора с увреждания; без абревиатури, съкращения и препратки.
 4. Пресичане на прекия контакт между искащия услугата и служителят от “бек” офиса на РЗИ-ВРАЦА, реално работещ върху предоставянето на услугата, предвид ограничаване възможностите за корупция.

НЕПОСРЕДСТВЕНИ ЦЕЛИ:

 1. Предоставяне информация за административните услуги на достъпен и разбираем език;
 2. Отговори на запитвания от общ характер и насочва въпросите по компетентност до звената в РЗИ, както и към други административни органи, компетентни по съответния въпрос;
 3. Разяснява изискванията, на които трябва да отговарят заявлението/уведомлението или искането за осъществяване на административната услуга, жалбата, протестът, сигналът или предложението по предварително установен ред;
 4. Приема заявления и искания, жалби и протести, сигнали и предложения;
 5. Приема заявления и регистрира устни запитвания по Закона за достъп до обществена информация;
 6. Проверява пълнотата на документацията за всяка административна услуга по предварително изготвен контролен списък;
 7. Дава информация за хода на работата по преписката;
 8. Осъществява връзката с останалите звена от РЗИ-Враца по повод осъществяване на административното обслужване;
 9. Предоставя исканите документи;
 10. Осъществява контакт със звената, работещи експертно по преписките, образувани въз основа на сигнали или предложения.

Сваляне на цялата Харта на клиента