МЗ    БСА    Държавна администрация

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот - публична държавна собственост, представляваща част от централно фоайе на приземен етаж, в дясно от централния вход в Тяло 1, в сградата на РЗИ-Враца, гр. Враца, ул. „Черни дрин” № 2, с идентификатор № 12259.1015.606.5 по кадастралната карта на гр. Враца, одобрена със Заповед № РД-18-43/16.09.2005 г. на Агенция по кадастър, с площ от 1,00 (един) кв.м. за поставяне и обслужване на 1 (една) кафе машина/вендинг автомат за топли напитки.

Обявление
10.02.2021 16:31
Свали
Указания – търг
10.02.2021 16:32
Свали
Заявление
10.02.2021 16:33
Свали
Договор
10.02.2021 16:34
Свали
Заповед за определяне на спечелил търга
22.03.2021 09:28
Свали