МЗ    БСА    Държавна администрация
Кариери Обяви

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА “ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР” в дирекция „Обществено здраве”, отдел ,,Държавен здравен контрол‘‘, в Регионална здравна инспекция – Враца.

  14.06.2024 13:31  

СЪОБЩЕНИЕ

СИСТЕМА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕТО НА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР“, ОТДЕЛ „ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ“,  ДИРЕКЦИЯ „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ” В РЗИ – ВРАЦА, обявен със Заповед № РД-15-08-17/14.06.2024 г. на директора на РЗИ-Враца

Списък допуснати и недопуснати кандидати за длъжността "Главен инспектор" в дирекция „Обществено здраве”, отдел „Държавен здравен контрол”, в Регионална здравна инспекция – Враца.

ОБЯВЯВА  КОНКУРС  ЗА  ДЛЪЖНОСТТА “ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР”  в  дирекция „Обществено здраве”, отдел ,,Държавен здравен контрол‘‘, в  Регионална здравна инспекция – Враца.

Заявление за участие в конкурс - Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл.

Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители