МЗ    БСА    Държавна администрация

Работно време

Работно време на център за административно обслужване:

от 08:30 часа до 17:00 часа

В случаите, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работата на гишето за административно обслужване на граждани продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време, съгласно чл.10 ал.4 от Наредба за административното обслужване  (загл. изм. - ДВ, бр. 47 от 2008 г., в сила от 01.06.2008 г.) 

ЕДНО ГИШЕ  

главен специалист KАО - гише от 8.30 ч. до 12:30 ч. и от 13.00 ч.  до 17:00 ч.
главен специалист касиер от 12.30 ч.  до 13:00 ч.

телефон: +359 / 092-62-63-77на цената на един градски разговор - вътрешен 101 

ДЕЛОВОДСТВО

главен специалист организатор АО от 8.30 ч. до 12:30 ч. и от 13.00 ч. до 17:00 ч. 
главен специалист  деловодител от 12.30 ч.  до 13:00 ч.

телефон: +359 / 092-62-63-77на цената на един градски разговор - вътрешен 220

адрес: гр.Враца, ул.” Черни Дрин" № 2

e-mail: rzi@rzi-vratsa.com интернет страница: www.rzi-vratsa.com