МЗ    БСА    Държавна администрация

Електронни услуги

Нова възможност за облекчаване на административните услуги

Приемане и издаване на документи, подписани с универсален електронен подпис по електронната поща или чрез електронен носител

Електронни услуги

 

Подаването на заявление и необходимите документи, посочени в съответната процедура на административните услуги, както и уведомление за промяна в обстоятелствата може да се извърши и по електронен път.

1. Съответната бланка се изтегля от сайта на инспекцията (Административно обслужване, Процедури и бланки), попълва се и се изпраща на е-mail: rzi@rzi-vratsa.com

2. Документите подадени по електронен път трябва да имат следните характеристики:   

2.1. Да са във формат:

 - *.doc (Ms Word, минимална версия “XP”);  

- *.xls (Ms Excel, минимална версия “XP”);   

 - *.pdf (Adobe Acrobat, минимална версия “6.0 CE”);    

- *.jpd (или друг стандартен графичен формат).   

2.2. Да съдържат прав (некриптиран ) текст на български език, на кирилица;   

2.3. Да са подписани с валиден универсален електронен подпис.   

2.4. Документите не трябва да съдържат макроси.   

2.5. Размерът на всеки документ не трябва да надвишава максимално допустимия за работа с електронна поща.  

3. Подателят е длъжен да посочи адрес на електронна поща за получаване на електронни изявления.

4. След получаване на формуляра се изпраща обратна поща на подателя за потвърждаване на получаването и резултата от проверката на редовността и достатъчността на документите.

5. При условие, че комплектът от документи отговаря на изискванията, формуляра(заявлението или уведомлението) се входира в деловодния регистър и входящия номер се съобщава на подателя/заявителя.

6. При установяване на нередности, на подателя/заявителя се изпраща електронно съобщение с указания и срок за отстраняването им.

7. Подателя/заявителят носи наказателна отговорност за подаване на неверни обстоятелства.

8. Заплащането на таксата  може да се извърши в касата на РЗИ-Враца или по банков път, като се съобщи входящия номер на заявлението и извършената услуга:    

IBAN: BG05 UBBS 8002 3110 7403 10   

BIC:    UBBSBGSF   

ОББ АД гр.Враца

9.  При заявяване на желание за получаване на фактура, трябва да бъдат посочени данните на получателя (физическо или юридическо лице) и начина на получаването й.

10. При подаване на формуляр по електронен път след 17: 00 ч. или в почивен/неработен ден, той ще бъде обработен на следващия работен ден. 

 

Бланките могат да бъдат изтеглени от меню административно обслужване, подменю процедури и бланки


 

1. (961) Издаване на удостоверение за сключване на договор с РЗОК за осъществяване на специализирана извънболнична помощ, при недостатъчност на регистрираните практики.
РЗИ- Враца осигурява предоставяне на услугата като вътрешна административна услуга по служебен път.
Приложение № 1 - Заявление по образец за издаване на удостоверение за сключване на договор с РЗОК за осъществяване на специализирана извънболнична помощ, при недостатъчност на регистрираните практики по чл. 81, ал.1, т. 1 от ЗЛЗ.
Приложение № 2 - Заявление по образец за издаване на удостоверение за сключване на договор с РЗОК за осъществяване на специализирана извънболнична помощ, при недостатъчност на регистрираните практики по чл.81, ал.1, т.3 и ал.2 от ЗЛЗ.
2.(465) Заличаване от регистъра на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписитe. Приложение № 1 - Заявление
3.(1088) Заличаване от регистъра на лицата, практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве. Приложение № 1 - Заявление
4.(1336) Прекратяване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина.

Приложение № 1 - Заявление

5.(1552) Вписване в регистъра на обекти с обществено предназначение Приложение № 1- Уведомление за откриване на обект с обществено предназначение
Приложение № 2 - Уведомление за откриване на обект с обществено предназначение транспортно /и средство /а
6.(2) Предоставяне на достъп до обществена информация и предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване Приложение А - Форми за предоставяне на достъп до обществена информация
Приложение № 1 - Протокол за приемане на устно заявление за достъп до обществена информация
Приложение № 2 - Заявление за достъп до обществена информация
Приложение № 3 - Протокол за предоставяне на достъп до обществена информация / за предоставяне на информация за повторно използване
Приложение № 4 - Искане за предоставяне на информация от обществения сектор за Повторно използване
Приложение № 5 – Заявление за достъп до информация във връзка с чл. 24 от закона за достъп до обществена информация
Заповед № ЗМФ-1472 от 29 ноември 2011 г. Обн. Държавен вестник, брой 98 от 13 декември 2011 г.
7.(477) Издаване на заверен препис или допълнителен екземпляр от документ Приложение № 1 - Заявление

 

Закон за  електронното  управление

Закон за електронния документ и  електронния подпис

Наредба за  електронните  административни услуги