МЗ    БСА    Държавна администрация
  1. Заповед за обявяване на търг
  2. Указания търг
  3. Заявления за участие – Приложения № 1
  4. Ценово предложение за имота – Приложения № 2
  5. Декларация за извършен оглед на имот – Приложения № 3
  6. Декларация, че участникът не е в производство по несъстоятелност и/или ликвидация – Приложение № 4
  7. Декларация от представляващия кандидата, че  не е лишен от право да упражнява търговска дейност – Приложение № 5
  8. Договор за наем на имот – Проект