МЗ    БСА    Държавна администрация

Процедури и бланки

Действащите два  броя ТЕЛК

Обща ТЕЛК МБАЛ „Хр.Ботев”АД гр. Враца - vratsa.telk@abv.bg  тел. за контакт: 0884571924 г-жа Каменова  

Обща ТЕЛК МБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕООД гр. Козлодуй - mbal_kz@mail.bg, mbal_kz@abv.bg тел. за контакт: 0878682208 г-жа Павлина Стефанова

 

Актуални данни за лекари в ИБД в Медицинската експертиза са заредени последните актуални данни за лекарите от БЛС. Реализирана е свързаност, чрез която всеки ден ще се получават актуални данни за лекарите, в следствие на настъпила промяна в регистъра в БЛС. В тази връзка, моля да уведомите РЗИ да предприемат действия по финализиране на ЛКК и ТЕЛК комисии, които не бяха финализирани поради липса на актуални данни за лекари.

Уведомление на лицата, подлежащи на преосвидетелстване от ТЕЛК за пенсия

Заявяване на административни услуги в Регионална Картотека на Медицинската Експертиза /РКМЕ/ Враца

Заявление-декларация

На 15 октомври 2020 г.  заработи Информационната система за контрол на медицинската експертизa 

Ръководство на ОПЛ/Дентален лекарза работа с Информационна система за контрол на медицинската експертиза (ИСКМЕ) 


СЧИТАНО от  07.03.2018г.  - РЗИ  гр. Враца събира такса в размер на 3 (три) лева за заверка на лична здравна книжка и вписването и в регистъра на новоиздадените лични здравни книжки, съгласно  Заповед № РД-10-94/06.03.2018г. на Директора на РЗИ - Враца.

НАРЕДБА  ЗА  АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Приложение № 1 към чл.7, ал.2 -  Протокол

Приложение № 2 към чл.14в, ал.1 - Заявление


Актуални административни  услуги  на  РЗИ - Враца / процедури  и  бланки

1.(961) Издаване на удостоверение за сключване на договор с РЗОК за осъществяване на специализирана извънболнична помощ, при недостатъчност на регистрираните практики.
РЗИ - Враца осигурява предоставяне на услугата като вътрешна административна услуга по служебен път.
 
2.(1335) - Съгласно чл. 45 (3) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., предишна ал. 2 - ДВ, бр. 30 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2018 г., в сила от 01.04.2019 г.) от Закона за лечебните заведения - Заличаването на регистрацията се извършва със заповед на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Медицински надзор". Дата, от която вписаното описание се заличава е 23.11.2020 г.  
3.(1659) - Съгласно чл. 45 (3) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., предишна ал. 2 - ДВ, бр. 30 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2018 г., в сила от 01.04.2019 г.) от Закона за лечебните заведения - Заличаването на регистрацията се извършва със заповед на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Медицински надзор". Дата, от която вписаното описание се заличава е 23.11.2020 г.  
4.(465) - Съгласно чл. 45 (3) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., предишна ал. 2 - ДВ, бр. 30 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2018 г., в сила от 01.04.2019 г.) от Закона за лечебните заведения - Заличаването на регистрацията се извършва със заповед на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Медицински надзор". Дата, от която вписаното описание се заличава е 13.05.2019 г.  
(3041) Издаване на удостоверение за спазване на здравните изисквания и утвърдените медицински стандарти от лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите Приложение № 1 - Заявление за регистрация.
Приложение № 2 - Заявление за издаване на Удостоверение за пререгистрация поради промяна на обстоятелствата
Приложение № 3 – Заявление за заличаване от регистъра на лечебните заведения.
5.(1793) Регистрация на лицата, практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве / ЗЗ /. Приложение № 1 - Заявление за регистрация за упражняване на неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве;
Приложение № 2 - Заявление;
Приложение № 3 - Книга за посещения на лицата, върху които се прилагат неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве;
Приложение № 4 - Съгласие;
Приложение № 5 - Уведомление (Приложение № 2 към чл.2, ал.1 по Наредба № 9/21.03.2005г.изм. и доп.ДВ бр.13/09.02.2018г.).
6.(1088) Заличаване от регистъра на лицата, практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве. Приложение № 1 - Заявление
7.(685) Издаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина. Приложение № 1 - Заявление
8.(1336) Прекратяване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина. Приложение № 1 - Заявление
9.(881) Изготвяне на протокол за извършена проверка във връзка с издаване на лицензия за търговия на едро или дребно и съхраняване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества. Приложение № 1 - Заявление за установяване служебно обстоятелствата относно съдимостта на лицата (български граждани), членове на управителния и контролен орган
10.(1337) - Заличена на 23.11.2018г., съгласно Решение № 704 от 05.10.2018 г. на Министерски съвет.  
11.(2155) Предоставяне на специални рецептурни бланки на лечебни заведения, лекари и лекари по дентална медицина за предписване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества. Приложение № 1 - Заявление
Приложение № 2 - Заявление
Приложение № 3 - Заявление
12.(341) Предоставяне на специални формуляри на аптеки за поръчка на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества Приложение № 1 - Заявление
13. (257) - Заличена на 23.11.2018г., съгласно Решение № 704 от 05.10.2018 г. на Министерски съвет.  
14.(1552) Вписване в регистъра на обекти с обществено предназначение Приложение № 1- Уведомление за откриване на обект с обществено предназначение
Приложение № 2 - Уведомление за откриване на обект с обществено предназначение транспортно /и средство /а
15.(882) Заличаване от регистъра на обектите с обществено предназначение Приложение № 1 - Заявление
16.(1660) Издаване на удостоверение за спазването на изискванията на наредба № 49 от 2010 г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешния ред на лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологични центрове, домовете за медико-социални грижи и диализните центрове и на утвърдените медицински стандарти, във връзка с получаване на разрешение за осъществяване на лечебна дейност.

Приложение № 1 - Заявление за издаване на разрешение за осъществяване на лечебна дейност.

Приложение № 2 - Заявление за уведомяване за промени по извършената регистрация и във вписаните обстоятелства в разрешението за осъществяване на лечебна дейност.            Декларация по чл.50, ал.2 от Закона за лечебните заведения
 

17.(1794)Заличена на 23.11.2018г., съгласно Решение № 704 от 05.10.2018 г. на Министерски съвет.  
18.(466) Издаване на удостоверение за регистрация на обект за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води Приложение № 1 - Заявление
Приложение № 2 - Декларация по чл.12, ал.5 от ЗХ
19.(258) Заличаване на регистрация на обект за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води Приложение № 1 - Заявление
20.(1795) Издаване на хигиенно заключение за извършване на дейности с опасни отпадъци от хуманната медицина.
РЗИ- Враца осигурява предоставяне на услугата като вътрешна административна услуга по служебен път.
Приложение № 1 - Заявление
21.(883) Издаване на становище за класифициране на отпадъци.
РЗИ- Враца осигурява предоставяне на услугата като вътрешна административна услуга по служебен път.
 
22.(259) Издаване на здравно заключение за съгласуване на проект на общ/подробен устройствен план и Издаване на здравно заключение за съгласуване площадка за разполагане на обект с източник на йонизиращи лъчения
РЗИ- Враца осигурява предоставяне на услугата като вътрешна административна услуга по служебен път.
Приложение № 1 - Заявление
Приложение № 2 (РК) - Заявление
23.(1870) Издаване на здравно заключение за оценка на съответствието със здравните изисквания на инвестиционен проект
РЗИ- Враца осигурява предоставяне на услугата като вътрешна административна услуга по служебен път.
Приложение № 1 - Заявление
24.(1338) Издаване на становище по готовността на строежите за въвеждането им в експлоатация
РЗИ- Враца осигурява предоставяне на услугата като вътрешна административна услуга по служебен път.
Приложение № 1 - Заявление
25.(1796) Издаване на сертификат за имунизационно състояние Приложение № 1 - Заявление
26.(558) Издаване на удостоверение за правоспособност за изпълнител на дезинфекции, дезинсекции и дератизации Приложение № 1 - Заявление
27.(1553) Издаване на разрешение за дейности по разрушаване или отстраняване на азбест и/или азбестосъдържащи материали от сгради, конструкции, предприятия, инсталации или кораби Приложение № 1 - Заявление
28.(1089) Издаване на разрешение за пренасяне на покойници извън страната. Приложение № 1 - Заявление
29.(1573) Издаване на хигиенно заключение за получаване на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.
РЗИ- Враца осигурява предоставяне на услугата като вътрешна административна услуга по служебен път.
Приложение № 1 - Заявление
30.(1349) Издаване на удостоверение за регистрация на дрогерия Приложение № 1 - Заявление за регистрация на дрогерия
Приложение № 2 - Заявление за издаване на хигиенна оценка на помещение за дрогерия
Приложение № 3 - Заявление
31.(268) Издаване на становище относно готовността за въвеждане в експлоатация на обект с източници на йонизиращи лъчения Приложение № 1 - Заявление
Приложение № 2 - Заявление
32.(892) - Заличена на 23.11.2018г., съгласно Решение № 704 от 05.10.2018 г. на Министерски съвет.  
33.(2241) Издаване на становище за унищожаване на лекарства  
34.(966) - Заличена на 23.11.2018г., съгласно Решение № 704 от 05.10.2018 г. на Министерски съвет.  
35.(477) Издаване на заверен препис или допълнителен екземпляр от документ Приложение № 1 - Заявление
36.(1350) Изготвяне на здравна оценка на седмичните учебни разписания на ученици Приложение № 1 - Заявление
36A. Вземане на материали и извършване на клинични изследвания в отдел медицински изследвания Приложение № 1 - Заявление
37.(1102) Регистрация и заверка на лични здравни книжки Приложение № 1 - Заявление
38.(2133) Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП-3) Приложение № 1 - Заявление за издаване на УП-3
39.(2134) Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП-2) Приложение № 1 - Заявление за издаване на УП-2
Приложение № 2 -УП-2 (Стандартен формуляр, утвърден от НОИ)
40.(3)Уточняване на разлики между издадено удостоверение за осигурителен доход (УП2) и данни за осигуреното лице от информационната система на НОИ  
41.(1) - Заличена на 23.11.2018г., съгласно Решение № 704 от 05.10.2018 г. на Министерски съвет.  
42.(2) Предоставяне на достъп до обществена информация и предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване Приложение А - Форми за предоставяне на достъп до обществена информация
Приложение № 1 - Протокол за приемане на устно заявление за достъп до обществена информация
Приложение № 2 - Заявление за достъп до обществена информация
Приложение № 3 - Протокол за предоставяне на достъп до обществена информация / за предоставяне на информация за повторно използване
Приложение № 4 - Искане за предоставяне на информация от обществения сектор за Повторно използване
Приложение № 5 – Заявление за достъп до информация във връзка с чл. 24 от закона за достъп до обществена информация
Заповед № ЗМФ-1472 от 29 ноември 2011 г. Обн. Държавен вестник, брой 98 от 13 декември 2011 г.
43.(42) Издаване на служебна бележка Приложение №1 - Заявление за издаване на служебна бележка
(467) ИЗДАВАНЕ НА МЕЖДУНАРОДЕН СЕРТИФИКАТ ЗА ИМУНИЗАЦИИ Приложение № 1 - Заявление
(3047) ИЗДАВАНЕ НА СТАНОВИЩЕ ОТНОСНО СПАЗВАНЕТО НА ГРАНИЧНИТЕ СТОЙНОСТИ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ШУМ Приложение № 1 - Заявление
2961 Издаване на хигиенно заключение за проектна документация Приложение № 1- Заявление за хигиенно заключение за проектна документация

Забележки:
Номерът в скобите е уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите;
Заплащането може да се извърши по банков и /или електронен път; в брой – на Административно гише за обслужване на физически и юридически лица в РЗИ - Враца , ул.”Черни Дрин” № 2 или чрез ПОС – терминал.


ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ  НА  АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ  В РЗИ-ВРАЦА 

ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА УДОВОЛЕТВОРЕНОСТТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ НА РЗИ-ВРАЦА ПРЕЗ 2021 ГОДИНА

ОТЧЕТ ОБРАТАНА ВРЪЗКА ЗА ОЦЕНКА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ МЕЖДУ РЪКОВОДСТВОТО НА РЗИ - ВРАЦА И КЛИЕНТА - I полугодие на 2021 г.

ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА УДОВОЛЕТВОРЕНОСТТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ НА РЗИ-ВРАЦА ПРЕЗ 2020 Г.

ОТЧЕТ ОБРАТНА ВРЪЗКА ЗА ОЦЕНКА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ МЕЖДУ РЪКОВОДСТВОТО НА РЗИ ВРАЦА И КЛИЕНТА - IV трим. на 2020 г.

ОТЧЕТ ОБРАТНА ВРЪЗКА ЗА ОЦЕНКА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ МЕЖДУ РЪКОВОДСТВОТО НА РЗИ ВРАЦА И КЛИЕНТА - I полугодие на 2020 г.

ОТЧЕТ ОБРАТНА ВРЪЗКА ЗА ОЦЕНКА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ МЕЖДУ РЪКОВОДСТВОТО НА РЗИ ВРАЦА И КЛИЕНТА - II трим. на 2019г.

ОТЧЕТ ОБРАТНА ВРЪЗКА ЗА ОЦЕНКА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ МЕЖДУ РЪКОВОДСТВОТО НА РЗИ ВРАЦА И КЛИЕНТА - I трим. на 2019г.

ОТЧЕТ ОБРАТНА ВРЪЗКА ЗА ОЦЕНКА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ МЕЖДУ РЪКОВОДСТВОТО НА РЗИ ВРАЦА И КЛИЕНТА - IV трим. на 2018г.

ОТЧЕТ ОБРАТНА ВРЪЗКА ЗА ОЦЕНКА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ МЕЖДУ РЪКОВОДСТВОТО НА РЗИ ВРАЦА И КЛИЕНТА - I трим. на 2018г.

ОТЧЕТ ОБРАТНА ВРЪЗКА ЗА ОЦЕНКА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ МЕЖДУ РЪКОВОДСТВОТО НА РЗИ ВРАЦА И КЛИЕНТА -III трим. на 2017г.

ОТЧЕТ ОБРАТНА ВРЪЗКА ЗА ОЦЕНКА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ МЕЖДУ РЪКОВОДСТВОТО НА РЗИ ВРАЦА И КЛИЕНТА - III трим. 2015 г.  

OТЧЕТ ОБРАТНА ВРЪЗКА  ЗА  ОЦЕНКА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ МЕЖДУ РЪКОВОДСТВОТО НА РЗИ - ВРАЦА И КЛИЕНТА - II трим. 2015г.

ОТЧЕТ  ОБРАТНА ВРЪЗКА  ЗА  ОЦЕНКА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ  МЕЖДУ РЪКОВОДСТВОТО НА РЗИ - ВРАЦА И КЛИЕНТА - I трим. 2015г. 

ПРОЦЕДУРА  ОБРАТНА ВРЪЗКА С КЛИЕНТИ