МЗ    БСА    Държавна администрация

Процедури и бланки

Действащите два  броя ТЕЛК

Обща ТЕЛК МБАЛ „Хр.Ботев”АД гр. Враца - vratsa.telk@abv.bg  тел. за контакт: 0884571924 г-жа Каменова  

Обща ТЕЛК МБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕООД гр. Козлодуй - mbal_kz@mail.bg, mbal_kz@abv.bg тел. за контакт: 0878682208 г-жа Павлина Стефанова

Актуални данни за лекари в ИБД в Медицинската експертиза са заредени последните актуални данни за лекарите от БЛС. Реализирана е свързаност, чрез която всеки ден ще се получават актуални данни за лекарите, в следствие на настъпила промяна в регистъра в БЛС. В тази връзка, моля да уведомите РЗИ да предприемат действия по финализиране на ЛКК и ТЕЛК комисии, които не бяха финализирани поради липса на актуални данни за лекари. 

Актуални указания за лицата, подлежащи на преосвидетелстване от ТЕЛК за пенсия от юни 2023г.

Актуални указания за лицата, подлежащи на преосвидетелстване от ТЕЛК за пенсия от юни 2022г.

Уведомление на лицата, подлежащи на преосвидетелстване от ТЕЛК за пенсия

Заявяване на административни услуги в Регионална Картотека на Медицинската Експертиза /РКМЕ/ Враца

Заявление-декларация

На 15 октомври 2020 г.  заработи Информационната система за контрол на медицинската експертизa 

Ръководство на ОПЛ/Дентален лекар за работа с Информационна система за контрол на медицинската експертиза (ИСКМЕ) 


СЧИТАНО от  07.03.2018г.  - РЗИ  гр. Враца събира такса в размер на 3 (три) лева за заверка на лична здравна книжка и вписването и в регистъра на новоиздадените лични здравни книжки, съгласно  Заповед № РД-10-94/06.03.2018г. на Директора на РЗИ - Враца.

 

НАРЕДБА  ЗА  АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Приложение № 1 към чл.7, ал.2 -  Протокол

Приложение № 2 към чл.14в, ал.1 - Заявление


Актуални административни  услуги  на  РЗИ - Враца / процедури  и  бланки

1. 961.Издаване на удостоверение за сключване на договор с РЗОК за осъществяване на специализирана извънболнична помощ, при недостатъчност на регистрираните практики.
РЗИ - Враца осигурява предоставяне на услугата като вътрешна административна услуга по служебен път
.
 
   
   
   
2.3041.Издаване на удостоверение за спазване на здравните изисквания и утвърдените медицински стандарти от лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите Приложение № 1 - Заявление за регистрация.
Приложение № 2 - Заявление за издаване на Удостоверение за пререгистрация поради промяна на обстоятелствата
Приложение № 3 – Заявление за заличаване от регистъра на лечебните заведения.
3.(1793) Регистрация на лицата, практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве / ЗЗ /. Приложение № 1 - Заявление за регистрация за упражняване на неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве;
Приложение № 2 - Заявление;
Приложение № 3 - Книга за посещения на лицата, върху които се прилагат неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве;
Приложение № 4 - Съгласие;
Приложение № 5 - Уведомление (Приложение № 2 към чл.2, ал.1 по Наредба № 9/21.03.2005г.изм. и доп.ДВ бр.13/09.02.2018г.).
4.(1088) Заличаване от регистъра на лицата, практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве.

Приложение № 1 - Заявление за заличаване на регистрацията на лице, упражняващо неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве

5.(685) Издаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина. Приложение № 1 - Заявление
6.(1336) Прекратяване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина. Приложение № 1 - Заявление
7.(881).Изготвяне на протокол за извършена проверка във връзка с издаване на лицензия за търговия на едро или дребно и съхраняване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества.  
   
8.(2155) Предоставяне на специални рецептурни бланки на лечебни заведения, лекари и лекари по дентална медицина за предписване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества.

Приложение № 1 - Заявление за предоставяне на специални рецептурни бланки на лечебни заведения.

Приложение № 2 -Заявление за предоставяне на специални рецептурни бланки на лекари.

9.(341) Предоставяне на специални формуляри на аптеки за поръчка на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества

Приложение № 1 - Заявление за предоставяне на специални формуляри на аптеки.

Приложение № 2 - Заявление за предоставяне на специални формуляри на лечебни заведения, в които няма разкрити аптеки.

   
10.(1552) Вписване в регистъра на обекти с обществено предназначение Приложение № 1- Уведомление за откриване на обект с обществено предназначение
Приложение № 2 - Уведомление за откриване на обект с обществено предназначение транспортно /и средство /а
11.(882) Заличаване от регистъра на обектите с обществено предназначение Приложение № 1 - Заявление
12.(1660) Издаване на удостоверение за спазването на изискванията на наредба № 49 от 2010 г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешния ред на лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологични центрове, домовете за медико-социални грижи и диализните центрове и на утвърдените медицински стандарти, във връзка с получаване на разрешение за осъществяване на лечебна дейност.

Приложение № 1 - Заявление за издаване на разрешение за осъществяване на лечебна дейност.

Приложение № 2 - Заявление за уведомяване за промени по извършената регистрация и във вписаните обстоятелства в разрешението за осъществяване на лечебна дейност.            Декларация по чл.50, ал.2 от Закона за лечебните заведения
 

   
13.(466) Издаване на удостоверение за регистрация на обект за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води

Приложение № 1 - Заявление за вписване в регистъра на  обект за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води.

Приложение № 2 - Уведомление за промяна в данните и обстоятелствата, вписани в Регистъра на обекти за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води.

14.(258) Заличаване на регистрация на обект за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води Приложение № 1 - Заявление
15.(1795) Издаване на хигиенно заключение за извършване на дейности с опасни отпадъци от хуманната медицина.
РЗИ- Враца осигурява предоставяне на услугата като вътрешна административна услуга по служебен път.
Приложение № 1 - Заявление
16.(883) Издаване на становище за класифициране на отпадъци.
РЗИ- Враца осигурява предоставяне на услугата като вътрешна административна услуга по служебен път.
 
17.(259) Издаване на здравно заключение за съгласуване на проект на общ/подробен устройствен план и Издаване на здравно заключение за съгласуване площадка за разполагане на обект с източник на йонизиращи лъчения
РЗИ- Враца осигурява предоставяне на услугата като вътрешна административна услуга по служебен път.
Приложение № 1 - Заявление
Приложение № 2 (РК) - Заявление
18.(1870) Издаване на здравно заключение за оценка на съответствието със здравните изисквания на инвестиционен проект
РЗИ- Враца осигурява предоставяне на услугата като вътрешна административна услуга по служебен път.
Приложение № 1 - Заявление
19.(1338) Издаване на становище по готовността на строежите за въвеждането им в експлоатация
РЗИ- Враца осигурява предоставяне на услугата като вътрешна административна услуга по служебен път.
Приложение № 1 - Заявление
20.(1796) Издаване на сертификат за имунизационно състояние Приложение № 1 - Заявление
21.(558) Издаване на удостоверение за правоспособност за изпълнител на дезинфекции, дезинсекции и дератизации Приложение № 1 - Заявление
22.(1553) Издаване на разрешение за дейности по разрушаване или отстраняване на азбест и/или азбестосъдържащи материали от сгради, конструкции, предприятия, инсталации или кораби Приложение № 1 - Заявление
23.(1089) Издаване на разрешение за пренасяне на покойници извън страната. Приложение № 1 - Заявление
24.1573.Издаване на хигиенно заключение за получаване на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.
РЗИ- Враца осигурява предоставяне на услугата като вътрешна административна услуга по служебен път.
 
25.(1349) Издаване на удостоверение за регистрация на дрогерия

Приложение № 1 - Заявление за издаване на удостоверение за регистрация на дрогерия
Приложение № 2 - Заявление за промяна в обстоятелствата, свързани с издадено удостоверение за регистрация на дрогерия.
Приложение № 3 - Заявление за служебна проверка на обстоятелствата относно съдимостта на лицата, когато са български граждани.

26.(268) Издаване на становище относно готовността за въвеждане в експлоатация на обект с източници на йонизиращи лъчения Приложение № 1 - Заявление
Приложение № 2 - Заявление
   
27.(2241). Издаване на становище за унищожаване на лекарства Приложение № 1 - Заявление
   
28.(477) Издаване на заверен препис или допълнителен екземпляр от документ Приложение № 1 - Заявление
29.(1350) Изготвяне на здравна оценка на седмичните учебни разписания на ученици Приложение № 1 - Заявление
29А. Вземане на материали и извършване на клинични изследвания в отдел медицински изследвания Приложение № 1 - Заявление
30.(1102) Регистрация и заверка на лични здравни книжки Приложение № 1 - Заявление
31.(2133) Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП-3) Приложение № 1 - Заявление за издаване на УП-3
32.(2134) Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП-2) Приложение № 1 - Заявление за издаване на УП-2
Приложение № 2 -УП-2 (Стандартен формуляр, утвърден от НОИ)
33.(3)Уточняване на разлики между издадено удостоверение за осигурителен доход (УП2) и данни за осигуреното лице от информационната система на НОИ  
   
34.(2) Предоставяне  на  право на достъп  до обществена информация 

Приложение № 1_към Процедура 42 (2) _Заявление за достъп до обществена информация. 

Приложение № 2_към Процедура 42 (2) _Решение за предоставяне /отказ на достъп до обществена информация.

Приложение № 3_към Процедура 42 (2) _Протокол за предоставяне на достъп до обществена информация.

Приложение № 4_към Процедура 42 (2) _Примерна жалба срешу отказ от предоставяне на информация по Закона за достьп до обществената информация.

Приложение № 5_към Процедура 42 (2) _Наредба № Н-1 от 7 март 2022 г. за определяне на нормативи за заплащане на разходите по предоставяне на обществена информация, обнародвана в ДВ бр. 22/18.03.2022 г.

35.(42) Издаване на служебна бележка Приложение №1 - Заявление за издаване на служебна бележка
   
36.(3047) ИЗДАВАНЕ НА СТАНОВИЩЕ ОТНОСНО СПАЗВАНЕТО НА ГРАНИЧНИТЕ СТОЙНОСТИ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ШУМ Приложение № 1 - Заявление
37.(2961) Издаване на хигиенно заключение за проектна документация Приложение № 1- Заявление за хигиенно заключение за проектна документация

Забележки:
Номерът в скобите е уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите;
Заплащането може да се извърши по банков и /или електронен път; в брой – на Административно гише за обслужване на физически и юридически лица в РЗИ - Враца , ул.”Черни Дрин” № 2 или чрез ПОС – терминал.


OТЧЕТ -  ОБРАТНА ВРЪЗКА  ЗА  ОЦЕНКА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ  МЕЖДУ РЪКОВОДСТВОТО НА РЗИ - ВРАЦА И КЛИЕНТА ОТ 01.09. ДО 30.09.2022 Г.

ОТЧЕТ ОБРАТАНА ВРЪЗКА ЗА ОЦЕНКА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ МЕЖДУ РЪКОВОДСТВОТО НА РЗИ - ВРАЦА И КЛИЕНТА - I полугодие на 2022 г.

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ  НА  АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ  В РЗИ-ВРАЦА 

ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА УДОВОЛЕТВОРЕНОСТТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ НА РЗИ-ВРАЦА ПРЕЗ 2021 ГОДИНА

ОТЧЕТ ОБРАТАНА ВРЪЗКА ЗА ОЦЕНКА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ МЕЖДУ РЪКОВОДСТВОТО НА РЗИ - ВРАЦА И КЛИЕНТА - I полугодие на 2021 г.

ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА УДОВОЛЕТВОРЕНОСТТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ НА РЗИ-ВРАЦА ПРЕЗ 2020 Г.

ОТЧЕТ ОБРАТНА ВРЪЗКА ЗА ОЦЕНКА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ МЕЖДУ РЪКОВОДСТВОТО НА РЗИ ВРАЦА И КЛИЕНТА - IV трим. на 2020 г.

ОТЧЕТ ОБРАТНА ВРЪЗКА ЗА ОЦЕНКА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ МЕЖДУ РЪКОВОДСТВОТО НА РЗИ ВРАЦА И КЛИЕНТА - I полугодие на 2020 г.

ОТЧЕТ ОБРАТНА ВРЪЗКА ЗА ОЦЕНКА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ МЕЖДУ РЪКОВОДСТВОТО НА РЗИ ВРАЦА И КЛИЕНТА - II трим. на 2019г.

ОТЧЕТ ОБРАТНА ВРЪЗКА ЗА ОЦЕНКА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ МЕЖДУ РЪКОВОДСТВОТО НА РЗИ ВРАЦА И КЛИЕНТА - I трим. на 2019г.

ОТЧЕТ ОБРАТНА ВРЪЗКА ЗА ОЦЕНКА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ МЕЖДУ РЪКОВОДСТВОТО НА РЗИ ВРАЦА И КЛИЕНТА - IV трим. на 2018г.

ОТЧЕТ ОБРАТНА ВРЪЗКА ЗА ОЦЕНКА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ МЕЖДУ РЪКОВОДСТВОТО НА РЗИ ВРАЦА И КЛИЕНТА - I трим. на 2018г.

ОТЧЕТ ОБРАТНА ВРЪЗКА ЗА ОЦЕНКА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ МЕЖДУ РЪКОВОДСТВОТО НА РЗИ ВРАЦА И КЛИЕНТА -III трим. на 2017г.

ОТЧЕТ ОБРАТНА ВРЪЗКА ЗА ОЦЕНКА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ МЕЖДУ РЪКОВОДСТВОТО НА РЗИ ВРАЦА И КЛИЕНТА - III трим. 2015 г.  

OТЧЕТ ОБРАТНА ВРЪЗКА  ЗА  ОЦЕНКА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ МЕЖДУ РЪКОВОДСТВОТО НА РЗИ - ВРАЦА И КЛИЕНТА - II трим. 2015г.

ОТЧЕТ  ОБРАТНА ВРЪЗКА  ЗА  ОЦЕНКА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ  МЕЖДУ РЪКОВОДСТВОТО НА РЗИ - ВРАЦА И КЛИЕНТА - I трим. 2015г. 

ПРОЦЕДУРА  ОБРАТНА ВРЪЗКА С КЛИЕНТИ